Politisk filosofi

Politisk filosofi innehåller diskussioner av teoretisk och abstrakt kring sådant som rör samhällets uppbyggnad. En del av teoribildningar har formats till välkända ideologier såsom socialism, konservatism och liberalism.

Ideologierna står ofta i motsatsställning till varandra, men överbryggar samtidigt varandra i några frågor. Socialism kontra kapitalism samt konservatism kontra liberalism målar upp en del av bilden kring de frågor som dryftas.

Socialismen och kapitalismen har i modern historia företrätts av öst och väst. Socialismen förenad med kommunism och marxism har utgjort en motbild mot det kapitalistiska väst. En del av skiljelinjerna framgår i synen på marknadsekonomin:

  • Kapitalism: Marknaden ges frihet i tron att detta skapar ekonomisk tillväxt för staten och befolkningen i stort.
  • Socialism: Marknaden kontrolleras av staten som planerar ekonomin och fördelar tillgångarna åt befolkningen.

Det finns tre stora politiska ideologier som brukar ställas mot varandra gällande synen på samhällets utformning där sådant som rätts- och medborgarfrågor ingår. Dessa är konservatism, liberalism och socialism. Tabellen nedan ger en koncentrerad överblick av dessas huvudpunkter: vad som karaktäriserar envar och hur de skiljer sig åt (en viss förenkling kan förekomma då definitioner ska kunna ges kortfattat).

Konservatism Liberalism Socialism
Auktoritär. Stark tillit till staten och dess institutioner. Individualism. Förespråkar individens rätt kontra staten. Jämlikhet. Vill genomföra åtgärder för att utjämna olikheter i samhället.
Bevarande. En restriktiv syn på förändringar av lagar.   Förändring. En tro på positiv utveckling genom reformer och historiskt sett ibland även revolutioner.
  Privat ägande. Förespråkar en fri marknad. Statligt ägande. Ett utbrett statligt ägande av medlen utgör bästa förutsättningen för rättvis fördelning.

Politiska teorier

Artiklar som sammanfattar politiska åskådningar:

Politiska tänkare

Artiklar som sammanfattar politiska teorier hos enskilda filosofer: