Konservatismens ideologi

Under 1800-talets början tar de politiska ideologierna sin form varav de mest inflytelserika är konservatism, liberalism och socialism. Dessa står än i dag som grund för politiska partiers ideologiska tillhörigheter.

Konservatismens idéer hade dock uppstått före 1800-talet som politiska teorier och dess ursprung brukar tillskrivas Edmund Burke. I hans verk Reflektioner om franska revolutionen från 1790 polemiserar han mot de liberalistiska tankeströmningarna och den franska revolutionen.

Konservatismens kärna består i att bevara det rådande. Förändringar som är nödvändiga kan likväl genomföras, fast då med försiktighet (det kan alltså göras en distinktion mellan konservativa och reaktionära, då de senare motsäger sig alla förändringar). Samhällets medlemmar ska verka för att bevara de lagar och institutioner som härstammar från tidigare instiftade konstitutioner. Att kasta sig in i förändringar visade på bristande omdöme som bröt kontraktet med både föregående generationer och kommande:

Medan slutförandet i ett sådant kontrakt inte kan uppnås under många generationer, blir det ett kontrakt inte bara mellan de nu levande utan mellan de nu levande, de som är döda och de som ännu inte är födda. (fritt översatt från Reflections on the French Revolution)

Enligt det konservativa synsätt som Burke förde fram var samhället inte enbart ett kontrakt utan även en sorts organism. Vad som ingår i samhället är resultatet av naturliga förhållanden och det är framför allt en förening av samlade omständigheter, vilket skulle störas om enskilda – vars nytänkande var underlägset det kollektiva som ackumulerats under generationer – la sig i dess utveckling. Därtill fanns en ytterligare risk med att låta enskilda individer få omdana samhället då det inte fanns någon säkerhet i att deras egna känslor och motiv överensstämde med det som var bäst för alla.

Eftersom konservatismen genom historien ofta företräds av samhällets privilegierade såsom kungar, aristokratin och präster har den ofta betraktats som en ideologi som undertrycker de lägre klasserna. Där makten etablerats uppstår utifrån ett självintresse viljan att bevara det rådande. Fastän Burke inte förordar en indelning mellan samhällets medborgare har den politik som bygger på en konservativ ideologi ibland gett sådana utslag.

Med tiden har olika grenar av ideologin uppstått. Några av dessa är socialkonservatism och värdekonservatism.

Kritik mot konservatismen

Av de av de tidigaste kritikerna mot Burkes konservativa ideologi var hans samtida landsman Thomas Paine (1737–1809). Paine ansåg monarkin som förlegad och skrev Rights of Man som en replik till Reflections on the French Revolution. I Rights of Man försvarar Paine den franska revolutionen i argumenten som att det borde vara medborgarnas rättighet att ersätta ett dåligt styre. Konträrt mot Burkes grundidé att omfattande förändringar inte bör genomdrivas av en generation menade Paine att varje tidsålder är fri att bryta med den föregående.

Artikelförfattare: Oskar Mark

Politiska ideologier - läs vidare

Källor

Fredriksson, Gunnar (2001). 20 politiska filosofer. Stockholm: Nordstedts.