Smith

1723-1790

Adam Smith föddes i Kirkcaldy i Skottland och skulle bli berömd som en av historiens viktigaste ekonomiska tänkare. Även om Smith idag förknippas med ekonomi var han professor i moralfilosofi och detta i en tid då ekonomin stod i ett närmare förhållande med filosofin.

Smith utvecklade de teorier som skulle bli bas för en liberalistisk samhällsekonomi. Hans grundläggande hypotes var att samhället gagnades av individualistiskt tänkande med inslag av egenintresse. Därmed inte sagt att solidaritet mellan människor skulle utraderas, Smith trodde starkt på medkänslan som inneboende i människan och som en ständig faktor i hennes beslut.

Adam Smith kontra Thomas R. Malthus

Adam Smith och Thomas R. Malthus publicerade på 1700-talet verk som blivit bestående modeller för ekonomiska förutsättningar för civilisationen. Deras teorier är i mycket disparata, men ändå kan båda ses som korrekta beskrivningar under olika förutsättningar.

Malthus syn har en överlag negativ, han menade att befolkningstillväxten i slutändan skulle skapa en större efterfrågan än vad naturresurserna kan generera. En kommande brist på livsmedel var ofrånkomlig och detta stadium skulle resultera i svält och krig.

Smith såg dock framtiden i ett mer positivt ljus. Han kunde skönja en tillgång i befolkningstillväxten då denna kunde medföra ökad specialisering och arbetsfördelning som i sin tur kunde medföra en effektivare produktion. Och med effektivare produktion infann sig således en ekonomisk utveckling.

Trots dess produktionseffektivisering har Smith inte en odelad positiv syn på differentiering i uppgifter för den arbetande människan. Han gör en intressant iakttagelse som utgår från att specialisering i arbetsuppgifter också medför mer upprepning, vilket hämmar uppfinningsförmågan och personlighetsutvecklingen i stort.

Den osynliga handen

”Den osynliga handen” är ett välkänt begrepp med vilket Smith beskrev marknadens mekanismer. Den osynliga handen kan ses som en metafor för en kraft som reglerar marknaden inifrån. Med detta menas att på grund av den konkurrens som uppstår på en fri marknad är det inte möjligt för en viss producent att uppnå obegränsad profit genom att tvinga konsumenterna till överpriser. Om en aktör försöker öka sin vinst genom att höja priserna kommer det ge utrymme för en annan aktör att ta över en del av marknaden genom att erbjuda lägre priser. Detta leder till att varje aktör måste anpassa sig och marknaden självregleras därav.

För att den osynliga handens lagar ska råda erfordras en fri marknad. På en marknad med monopol sätts dess mekanismer ur spel.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Mark

Litteratur

Skrifter av Smith

  • The Theory of Moral Sentiments - 1759
  • Nationernas välstånd (The Wealth of Nations) - 1776

Källor

Malnes, Raino och Midgaard, Knut. (1993). De politiska idéernas historia. Lund: Studentlitteratur.
Söderberg, Johan. (2015). Vår världs ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur.
Liedman, Sven-Eric (2004). Mellan det triviala och det outsägliga. Daidalos.