Smith

1723–1790

Adam Smith föddes i Kirkcaldy i Skottland och skulle bli berömd som en av historiens viktigaste ekonomiska tänkare. Även om Smith idag förknippas med nationalekonomi var han professor i moralfilosofi och detta i en tid då ekonomin stod i ett närmare förhållande med filosofin.

Smith utvecklade teorier som skulle bli bas för en liberalistisk samhällsekonomi. Hans grundläggande hypotes var att samhället gagnades av individualistiskt tänkande med inslag av egenintresse. Därmed inte sagt att solidaritet mellan människor skulle utraderas, Smith trodde starkt på medkänslan som inneboende i människan och som en ständig faktor i hennes beslut.

Adam Smith kontra Thomas R. Malthus

Adam Smith och Thomas R. Malthus publicerade på 1700-talet verk som blivit bestående modeller för ekonomiska förutsättningar. Deras teorier är i mycket disparata, men båda kan ses som korrekta beskrivningar under olika förutsättningar.

Malthus syn är överlag negativ. Han menade att befolkningstillväxten i slutändan skulle skapa en större efterfrågan än vad naturresurserna kan generera. En kommande brist på livsmedel var ofrånkomlig och detta skulle resultera i svält och krig.

Smith såg framtiden i ett mer positivt ljus. Han anade en tillgång i befolkningstillväxten då denna kunde medföra ökad specialisering och arbetsfördelning som i sin tur kunde medföra en effektivare produktion. Och med effektivare produktion infinner sig en ekonomisk utveckling.

Trots att produktionseffektivisering kan erbjuda ekonomiska fördelar har Smith inte en odelad positiv syn på differentiering i uppgifter för den arbetande människan. Han gör en intressant iakttagelse som utgår från att specialisering i arbetsuppgifter medför mer upprepning, vilket hämmar uppfinningsförmågan och personlighetsutvecklingen i stort.

Den osynliga handen

”Den osynliga handen” är ett känt begrepp med vilket Smith beskrev marknadens mekanismer. Den osynliga handen kan ses som en metafor för en kraft som reglerar marknaden inifrån. Med detta menas att på grund av den konkurrens som uppstår på en fri marknad är det inte möjligt för en viss producent att uppnå obegränsad profit genom att tvinga konsumenterna till överpriser. Om en aktör försöker öka sin vinst genom att höja priserna kommer det ge utrymme för en annan aktör att ta över en del av marknaden genom att erbjuda lägre priser. Detta leder till att varje aktör måste anpassa sig och marknaden självregleras därav. För att den osynliga handens lagar ska råda erfordras en fri marknad. På en marknad med monopol sätts dess mekanismer ur spel.

Den osynliga handen markerar också en fördelning av resurser. Smith menade att ingen forcerad resursfördelning mellan rika och fattiga var nödvändig eftersom de rika skulle agera på ett sätt (som att spendera delar av sin förmögenhet) som gjorde att de med mindre välstånd ändå i slutändan gynnades.

Smiths ekonomiska teorier har blivit högst inflytelserika, men skulle i mitten av 1900-talet utmanas av keynesianismen, den nationalekonomiska modell som frambringades av John Maynard Keynes. Keynes menade att marknaden inte på egen hand kan vända nedgångar i ekonomin utan att staten bör ingripa genom att minska skatterna för att på så sätt få efterfrågan att stiga.


Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg

Litteratur

Skrifter av Smith

  • The Theory of Moral Sentiments - 1759
  • Nationernas välstånd (The Wealth of Nations) - 1776

Källor

Malnes, Raino och Midgaard, Knut. (1993). De politiska idéernas historia. Lund: Studentlitteratur.
Söderberg, Johan. (2015). Vår världs ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur.
Liedman, Sven-Eric (2004). Mellan det triviala och det outsägliga. Daidalos.