Citat av filosofer

Här följer en samling citat av filosofer, från både äldre och nyare tänkare. När "ibid" används betyder det att samma gäller som för ovanstående citat.

Spridda filosofiska citat

"Människan är alltings mått."
- Protagoras, grekisk filosof

*

"Att lära många ting lär oss inte att förstå."
- Herakleitos, grekisk filosof

"Svin njuter av gyttja mer än rent vatten."
- Herakleitos

*

"Den som vill försöka bli lycklig skall inte lägga an på att öka sina tillgångar utan på att begränsa sina krav."
- Platon

"En god och ädel man bör avhålla sig från varje som helst kontakt med arbetslivet."
- Platon

*

"Den kloka människan eftersträvar inte njutning, utan frihet från smärta."
- Aristoteles

*

"Inget kan skapas ur inget."
- Lucretius, romersk filosof

*

"Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kan avslöja osanningen."
- Cicero

"Kärlek är ett försök att inleda vänskap med någon vars skönhet lockar oss."
- Cicero ur Samtal i Tusculum IV

*

"Den är ingen filosof, som inte diktar och målar, därför säger man inte utan skäl att förstå är att skåda fantasigestalter och förståelse är fantasi."
- Giordano Bruno, italiensk filosof under renässansen

*

"Det är inte den som av andra tros vara lycklig som är det, utan den som själv tror sig vara det."
- Montaigne

"Att vara filosof är att lära sig att dö."
- Montaigne

"Döden angår dig varken som död eller levande: som levande därför att du är, som död därför att du inte är."
- Montaigne ur Essayer, bok 1

"Att en handling är nyttig är inget gott skäl för att den är lovvärd och ädel."
- Montaigne ur Essayer, bok 3

*

"Klokhet är nämligen inget annat än erfarenhet, vilket alla människor som lika länge ägnat sig åt samma sak förvärvar i lika mån."
- Hobbes

*

"Jag tänker, alltså finns jag." (Cogito, ergo sum)
- Descartes

"Tvivel är vetandets begynnelse."
- Descartes

*

"Människan är bara ett rö, det svagaste i naturen, men hon är ett rö som tänker. Det behövs inte att hela universum griper till vapen för att krossa henne. Några dunster, en vattendroppe räcker för att tillintetgöra henne. Men även om hela universum vältrade sig över henne skulle människan fortfarande vara ädlare än den makt som dödade henne. Ty människan vet att hon dör och universum är henne övermäktigt. Universum vet intet därom."
- Pascal ur Tankar

*

"Av alla vetenskaper är vetenskapen om människan den som är henne mest värdig. Likväl är denna vetenskap inte den flitigast bedrivna, ej heller den mest utvecklade, bland dem vi äger."
- Malebranche

*

"Människan är född fri och överallt är hon i bojor."
- Rousseau ur Om samhällsfördraget

"Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne."
- Rousseau

"Den första människa, som inhägnade ett stycke mark, kom på att säga 'Detta är mitt!' och fann människor nog enfaldiga att tro honom, var samhällets verkliga grundare. Hur många brott, krig, och mord; hur mycken olycka och fasa skulle inte den mänskliga rasen ha besparats om något ryckt upp pålarna, fyllt igen diket och ropat till sina medmänniskor: 'Akta er för denne bedragare, ni är förlorare om ni glömmer att jordens frukter tillhör alla och jorden själv tillhör ingen!'"
- Rousseau

*

"Nya tankesätt är oftast resultat av en självisk inställning och inskränkta åsikter. Människor som aldrig ser tillbaka till sina förfäder kommer heller aldrig att se fram mot sina efterkommande."
- Edmund Burke ur Reflektioner om franska revolutionen

*

"Det är endast i staten människan har en förnuftig existens."
- Hegel

*

"Envar har så mycket rättigheter som han har makt."
- Spinoza

*

"Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; vad det gäller är att förändra den."
- Karl Marx ur ”Teser om Feuerbach”

*

"Tag ifrån mig allt, bara inte mitt tungsinne!"
- Kierkegaard

"Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas."
- Kierkegaard

"Jag känner mig som en pjäs i schackspelet bör göra när motspelaren säger om den: den pjäsen kan inte flyttas."
- Kierkegaard ur Antingen – eller

"Jag indelar min tid på följande vis: halva tiden sover jag, halva tiden drömmer jag."
- Ibid

*

"Gud är död!"
- Nietzsche ur Sålunda talade Zarathustra

"Sannerligen, en smutsig dröm är människan. Man måste redan nu vara ett hav för att kunna upptaga en smutsig ström utan att bliva oren."
- Ibid

"Stat kallar jag det, där alla är giftdrickare."
- Ibid

"Övertygelser är värre fiender till sanningen än lögner."
- Nietzsche ur Mänskligt, alltförmänskligt

"Det som inte dödar mig gör mig starkare."
- Nietzsche

"Smärta frågar alltid efter orsaken, medan lusten är benägen att vila i sig själv och inte blicka tillbaka."
- Nietzsche ur Den glada vetenskapen

*

"Livet är kort. Låt oss säga sanningen."
- Schopenhauer

"Ensamhet är alla stora andars öde - ett öde som emellanåt beklagas, men som alltid väljs som det minst onda av två onda ting."
- Schopenhauer

"Vetandet är av ett så mycket hårdare ämne än tron, att denna krossas, när de stöta samman."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

"Den största v i s h e t e n är att ögonblicket bör njutas och göras till livets ändamål, ty ögonblicket är ensamt det reala och allt annat blott en tankarnas lek."
- Ibid

"Världen är inget fuskverk och djuren inga fabrikat för vårt bruk."
- Ibid

*

"Överflöd på vetande leder i grunden vilse och till att man tar miste på det egentliga problemet."
- Heidegger ur Varat och tiden

*

"Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel."
- Bertrand Russell

*

"Abstraktion är tankens livsluft och tecknet på dess autenticitet."
- Herbert Marcuse ur Den endimensionella människan

*

"Skepticism är återvändsgrändens berusning."
- E.M Cioran ur Om olägenheten i att vara född

*

"I filosofins kapplöpning vinner den som kan löpa långsammast. Eller den som sist når målet."
- Wittgenstein

"Ingenting är så svårt som att inte bedra sig."
- Wittgenstein

"Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga."
- Wittgenstein ur Tractatus logico-philosophicus

*

"Att börja tänka är detsamma som att börja bli ´underminerad´."
- Albert Camus ur Myten om Sisyfos

"Människan är den enda varelse som vägrar vara den hon är."
- Albert Camus

*

"Jag anser att det måste vara ett mål att kunna karakterisera sina handlingar som vackra snarare än som plikter."
- Arne Næss ur Livsfilosofi

Anmärkning

Citaten är inte kategoriserade, utan tankar om livsfrågor blandas med synen på vad filosofi är och så vidare. Det är dock tänkt att avgränsa dessa återgivna formuleringar till att de ska vara uttalade av filosofer och därför saknas talesätt, ordstäv och dylikt.

Mer filosofiska citat