Kulturrelativism

Normer följer med oss från samhället och den kultur vi lever i. Detta som medför att det blir svårare att definiera universella moraliska omdömen är vad som framföder det som kallas kulturrelativism.

Den relativistiska synen på etik utgår från att moraliska koder undgår det objektiva och snarare blir produkter av kulturer. Argument baserade på värdegrunder växlar dessutom över tid och följer samhällsnormernas förändring.

Bedömningen av etiska handlingsmönster på en allmän, universell, nivå försvåras av kulturella skillnader. Den kulturrelativistiska inriktningen inom moralfilosofi betonar därför att etik måste ses som relativ med tanke på moraliska sedvänjor hos kulturer. Vad som också betonas är att det inte går att betrakta andra kulturers seder som underlägsna, något som skett under historien och i tider som gett företräde åt europeiska synsätt.

Universalism

Fastän normer är styrda av samhället och kulturen är ståndpunkter som kategoriseras som universalism inom etik tänkbara. Det kan finnas fall där transkulturella moraliska omdömen kan göras, till exempel ifråga om orättvist förtryck av folkgrupper. Etik från perspektivet universalism kan även innefattas av vissa allmänt ömsesidiga aspekter, som regeln om att behandla andra som du vill att de ska behandla dig.

I boken Rätt och fel framför James och Stuart Rachels dylika invändningar ifråga om att den relativistiska aspekten inte bör upphöjas till den grad att en kulturs moralkoder blir upphöjda från fördömandets räckvidd. Det skulle i så fall göra det moraliskt fel att kritisera en annan kultur oavsett omständigheter och som exempel framförs den kinesiska regeringens metoder att ta sig an politiskt oliktänkande invånare. Och som en vidare aspekt framförs att det inte skulle finnas etiskt utrymme för att kritisera den egna kulturen när detta kunde tänkas befogat.

Författarna menar att det heller inte är försvarbart att utvidga toleransen oändligt endast för att följa kulturrelativismens ståndpunkt: ”det finns ingenting i toleransens natur som kräver att man ska tycka att alla övertygelser, alla religioner och alla sociala sedvänjor är lika förträffliga. Om man inte tyckte att vissa var bättre än andra skulle det tvärtom inte finnas någonting att tolerera”.


Artikelförfattare: Oskar Strandberg

Andra ämnen - läs vidare

Källor

Singer, Peter (2021) En värld nu. Globaliseringens etik (Övers. Jim Jakobsson). Stockholm: Fri tanke.
Rachels, James & Stuart. (2017). Rätt och fel. (Övers. L. Sjösten). Lund: Studentlitteratur.