Leibniz

1646-1716

Leibniz porträttGottfrid Willhelm Leibniz föddes i tyska Leipzig. Hans far var professor i moralfilosofi vid stadens universitet där också Leibniz studerade ett tag innan han fortsatte med juridikstudier i Altdorf. I stället för att ta emot en professur i Alfdorf valde han att ägna sig åt egna studier, litterära arbeten och resor, ofta föranledda av diplomatiska uppdrag.

Leibniz var med andra ord verksam inom flera gebit och har kallats det sista universalsnillet. Vid sidan om filosofin intresserade framför allt matematik - även om det oftast är med filosofihistorien Leibniz förknippas är han också inräknad som en viktig person i matematikens historia.

Monadläran

Den naturvetenskapligt influerade monadläran (eller monadologin) är central i Leibniz filosofi. Monader är ett slags substans som utgör de minsta delarna i varats uppbyggnad.

En viktig skiljelinje från tanken kring atomer är att Leibniz monader inte är några materiella objekt i egentlig mening – de saknar utsträckning och därmed form – och kan beskrivas som element. Vidare är alla monader olikartade, vilken grundar sig på Leibniz uppfattning att ingenting är exakt lika i naturen. Dessa tankar överensstämmer med tidens uppfattning om att materien var oändligt delbar.

Gud och människa

Enligt Leibniz har människan i viss mån en fri vilja, men den emanerar ur en förutbestämd natur som Gud rår över. Enligt Leibniz världsbild har Gud skapat världen och styr den likaså.

För att bättre förstå Leibniz tankar kring detta kan panglossianism-begreppet nämnas. Detta som förekom i Voltaires roman Candid är inspirerat på en uppfattning hos Leibniz, nämligen av vi lever i den bästa av världar. Hur mycket fri vilja som egentligen kvarstår för människan i en värld där den panglossianska världsuppfattningen råder med en Gud som styr världen kan diskuteras.

Men även i den bästa av världar finns det som är ont. Fast genom att göra gott kan människan bidra med moraliskt värdefulla handlingar.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Mark

Leibniz länkar

Leibniz (Wikipedia)

Litteratur

Skrifter av Leibniz

  • Den förutbestämda harmonien: betraktelser över kunskapen, sanningen och idéerna, ett nytt system, om naturens väsen, naturens och nådens förnuftsprinciper, monadologien m.fl. skrifter - 1927