Croce

1866–1952

Benedetto Croce var Italiens mest framstående filosof under första halvan av 1900-talet. Han föddes i den lilla staden Pescasseroli, men växte upp i Neapel. Under en jordbävning 1883 förolyckades bägge föräldrarna och den enda systern, Benedetto själv undkom nätt och jämt samma öde.

I inledningen av sin filosofikarriär grundade Croce tidskriften La Critica, vilket skedde 1903 ihop med Giovanni Gentile, en annan framstående italiensk filosof. Som med många relationer mellan filosofer började denna i samdräkt för att senare övergå i oenighet.

Absolut historicism

Croce betonade helheten och detta inte minst i samband med en historiesyn, vilket han gav termen absolut historicism. Enligt denna syn var historiens skeenden oberoende, det fanns inga yttre mönster som präglade historiens utveckling eller en inneboende drivkraft (som t.ex. hos Hegel där historien strävade mot något).

Individen är bara en del av sitt sammanhang som ingår i helheten. För historieskrivningen handlar det om att sätta de moraliska och politiska faktorerna i centrum och historiens gång måste förstås utifrån dess samtid.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg

Litteratur

Skrifter av Croce

  • Historien som tanke och handling (La storia come pensiero e come azione) - 1938
  • Estetik (Estetica) - 1902
  • Materialismo storico ed economia marxista - 1900