Mary Wollstonecraft

1759–1797

Mary Wollstonecraft (1759–1797) var en engelsk upplysningsfilosof och av många betraktad som en av de första som framlade feministiska tankegångar.

I hennes mest kända skrift Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) pläderar hon för kvinnlig emancipation och hävdar att kvinnan är fråntagen de rättigheter som borde tillhöra henne. Grundargumenten utgår från att samhället är uppbyggt på ett sätt där det kvinnliga könet under barndomen uppfostras och sedan utbildas till att bejaka en förutbestämd kvinnoroll som snarast är att vara underordnad mannen.

Vid denna tid ansågs kvinnans naturliga roll var att ta liten plats, hålla sig undan från intellektuella bestyr och i stället inrikta sig på att behaga med sitt sätt och sitt yttre. Wollstonecraft hyste förhoppningar om att den franska revolutionen skulle föra med sig förändringar av på detta område – förhoppningar som inte besannades.

För att förändra den av samhället formade kvinnorollen måste kvinnan själv aktivt ändra sitt handlingssätt, betonar Wollstonecraft. Hennes syn på kvinnan var därmed inte okritisk och hon önskade sig att kvinnan skulle sträva efter att besitta en hög moralisk nivå och därmed göra sig förtjänt att behandlas av mannen som en jämbördig.

Kvinnans fastlåsta roll måste dock även förändras genom att en genomgripande omdaning av könsrollerna upprättas. För att kvinnorna ska uppnå en moralisk höjd måste på samma gång hennes rättigheter vidgas. Hennes ekonomiska belägenhet sågs också som väsentlig av Wollstonecraft som menade att så länge kvinnan var i ekonomiskt beroende av sin make skulle hon förbli hans slav i viss bemärkelse.

Wollstonecraft är kanske mest uppmärksammad i filosofi- och idéhistorien genom de meningsstrider hon förde med Jean-Jacques Rousseau. Särskilt kretsade dessa kring deras olika syn på flickors uppfostran. Wollstonecrafts radikala yrkande på att flickor bör uppfostras till att bli mäns intellektuella jämlikar bemötte Rousseau med motsträvighet i sin annars progressiva uppfostringssyn som formulerades i Émile eller om uppfostran (Émile ou de l'éducation, 1762). Att flickor i viss mån ska uppmuntras att tänka bortom konventioner hade också förefallet Rousseau av godo, men han ansåg att deras uppfostran bör skilja sig från pojkarnas då såväl deras förutsättningar som roller i livet är olikartade – detta enligt den så kallade komplementära könsmodellen vilken Rousseau företrädde.

Mary Wollstonecraft var gift med den berömda filosofen William Godwin och de hade en dotter ihop som skulle bli berömd likaså, som författaren till skräckromanen Frankenstein.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg

Litteratur

Skrifter av Mary Wollstonecraf

  • Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) - 1792