Russell

1872–1970

Bertrand Russell var en brittisk filosof och matematiker. Han studerade på Cambridge och är tillsammans med G.E. Moore huvudpersonerna i "Cambridge-skolan". De båda, delvis i efterföljd av Gottlob Frege, skulle lägga grunden för den analytiska filosofin.

Via logikens och matematikens analysmetod försöker Russell hitta säkrare grunder för filosofins grundvalar och därmed minska den utspridda oenigheten i mängder av ämnets spörsmål.

Hans huvudverk gällde matematik och har titeln Principia Mathematica (utgavs i tre volymer 1910–1913). Russell skrev även populärfilosofiska verk som Filosofins problem (The Problems of Philosophy, 1912) och Västerlandets filosofi (History of Western Philosophy, 1946) samt förtjänades 1950 med Nobelpriset i litteratur.

Han skulle under 1960-talet hävda att mänskligheten stora problem i framtiden var tristess. En tristess som grundades i likriktning: världens olika delar skulle se allt mer lika ut, mediernas innehåll skulle bli alltmer lika och vidare skulle politik, konst och vetenskap följa sina gamla mönster.

Politisk aktivist

Medan Russell i sin tidiga inställning åsidosatte politik som en legitim part i filosofiämnet skulle han ändra sig då han fick uppleva ett världskrig. I Världens återuppbyggande (Principles of social reconstruction) formulerades hans politiska grundsyn. Skriftens publicering sammanföll med första världskrigets slut och pläderade för nya tankesätt i den politiska teorin för att undvika de förutsättningar som leder till krig mellan mäktiga stater.

Russell framträdde också som samhällsdebattör som inte var rädd för att yttra sig i skarpa ordalag. Efter att ha vägrat värnplikt och kallat första världskriget för dårskap drogs hans lärartjänst in på Cambridge. Hans frispråkighet och pacifistiska övertygelse skulle rendera honom ytterligare två fängelsevistelser. Samtidigt var han en filosof vars politiska engagemang, ovanligt nog, fick inflytande bortom intellektuella kretsar.

Russells paradox

Det finns en känd paradox uppkallad efter honom, Russells paradox. Denna paradox brukar beskrivas med hjälp av följande exempel:

En barberare i en by rakar alla män som inte rakar sig själva. Rakar barberaren sig själv?

Meningens utsagor strider mot sig själva, i fom av en så kallad självreferens, och måste besvaras med att en sådan barberare inte finns.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Russell citat

"Det finns ingen speciell vishetskälla som står öppen för filosofin, men inte för vetenskapen, och de resultat som filosofin uppnår är inte radikalt olika dem som erhålls genom vetenskapen."

*

"Om filosofin också inte har förmågan att besvara så många frågor som vi skulle önska, så har den åtminstone förmågan att ställa frågor som gör världen intressantare." Ur Filosofins problem

*

"Envar som önskar bli filosof måste lära sig att inte låta sig skrämmas av orimligheter." Ur Filosofins problem

Litteratur

Skrifter av Russell

  • Principia Mathematica (1910–1913)
  • Filosofins problem (The Problems of Philosophy, 1912)
  • Västerlandets filosofi (History of Western Philosophy) - 1946
  • Västerlandets visdom (Wisdom of the West) - 1959

Källor

"Filosof, matematiker, författare och rebell" - Jan Unenge