Husserl

1859-1938

Edmund Husserl föddes i Prossnitz, Mähren i ett judiskt hem, fast han skulle bli protestant senare. Studerade matematik och filosofi på universiteten i Berlin respektive Wien. Blandningen av ämnena skulle avspeglas i det första verket Aritmetikens filosofi (Philosophie der Arithmetik, 1891).

Några år senare skulle hans kanske mest betydande verk utges, Logiska undersökningar (Logishe Untersuchungen, 1900-1901), i två delar som senare skulle kompletteras med en tredje.

Fenomenologi

Det är i detta skede Husserl brukar räknas som grundare av den filosofiska inriktning som getts namnet fenomenologi. I likhet med Descartes hyste Husserl en vilja att återvända till en första punkt och rita om bilden av kunskap. Andra vetenskaper har inneburit begrepp och därmed präglat vår syn på tingen, men Husserl ville skåda tingen som fenomen, det vill säga hur dem är i sig själva snarare än deras kausala förhållanden.

Husserl betecknade fenomen som en del i varseblivning av objekt och att målet var att upptäcka fenomenen sådana som de visar sig för oss oberoende om vårt förutvarande medvetande om dem. Det vill säga efter vi skalat bort de uppfattningar vi sedan tidigare skaffat oss om ting och upptäcka deras egentliga väsen.

Edmund Husserl var professor i Göttingen under en period innan han senare blev professor i Freiburg, vilket han förblev livet ut. Hans mest berömde lärjunge var Heidegger, denne var hans bundsförvant men skulle vika från Husserls sida då han med sitt verk Varat och tiden valde en filosofisk riktning bort från denne.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Mark

Husserl länkar - läs vidare

Husserl på Internet Encyclopedia of Philosophy

Litteratur

Skrifter av Husserl

  • Aritmetikens filosofi (Philosophie der Arithmetik) - 1891
  • Logiska undersökningar (Logische Untersuchungen) - 1900-1901
  • Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi - 1913
  • Cartesianska meditationer - 1929